Іспит рівня 5 (С2 – CEFR)

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для кандидатiв, якi вступають до англомовних ВНЗ i/або бажають продемонструвати поглиблений рiвень знань англійської мови пiд час навчання, у суспiльному життi та у професiйному спiлкуваннi. Кандидати повиннi розумiти явне i приховане (неявне) значення низки усних i письмових комунiкацiй пiд час навчання, у суспiльному життi та у професiйному спiлкуваннi, i висловлювати свої думки у письмовiй та уснiй формi точно, належно i стилістично грамотно.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової (2 година 55 хвилин) i усної (8 хвилин) частин. Письмовий тест складається з дев’яти завдань на визначену тему. Для рівня С2 (Proficient Communication) тема повинна бути, як правило, загальною, такою як «Забруднення навколишнього середовища» або «Охорона навколишнього середовища».

Пiдручники, тести i навчальнi посiбники для екзамену PTE General Level 5.

Письмовий тест (2 год 55 хвилин)

Завд.

Навичка

Опис

1

Аудiювання

Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв

2

Аудiювання i письмо

Диктант

3

Аудiювання

Текст, закiнчити фразу

4

Читання

Заповнити пропуски (вибiр з 3-х варiантiв)

5

Читання

Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв

6

Читання

Вiдповiдi на питання до тексту

7

Читання

Текст, закiнчити фразу

8

Письмо

Написати лист (150-200 слiв)

9

Письмо

Написати текст (250-300 слiв)

Усний тест (8 хвилин)

Усний тест – це взаємодiя мiж кандидатом i екзаменатором. Усний тест складається з 3 частин:

  • розповiдь про себе (монолог);
  • дискусія;
  • опис картинки;
  • рольова гра.

Система оцінювання рівня C2

  • «С», здав на рівень (pass): від 50 до 59 балів;
  • «B», здав вище рівня (merit): від 60 до 69 балів;
  • «A», здав значно вище рівня (distinction): від 70 балів і вище.

Вартість складання тесту

Письмовий + усний тест – 3350 грн.

Наведена цiна не включає додатковi адмiнiстративнi витрати. Остаточнi цiни уточнюйте в Центрi тестування.

Оплата за екзамен проводиться ТIЛЬКИ на розрахунковий рахунок компанiї ЕСТУА через банк. Якщо Вам пропонують розрахуватись готiвкою, прохання звернутися за нашими контактами.